A-Ö

Abort

Vi verkar för att gravida kvinnor ska kunna fatta eget beslut kring abort. Kvinnor som vill utföra abort kommer, om det är förbjudet i Sverige, att utföra den i annat land. Då tillkommer kostnader och säkerhetsrisker för kvinnan. Kvinnor ska dock uppmanas till sunt leverne för att minska frekvensen av onödiga aborter.

Afrika

Vi verkar för att inte ge bidrag eller bistånd till Afrika utan istället hjälpa genom viss rådgivning för att göra Afrika fullständigt självförsörjande, såväl avseende mat som hållbart styrelseskick.

Alliansfrihet

Vi verkar för att behålla Sveriges alliansfrihet. Alliansfrihet betyder inte nödvändigtvis att landet ökar eller minskar sin risk att bli angripet eller indraget i krig. Alliansfriheten handlar däremot om att ha möjlighet att fatta eget beslut om att faktiskt gå ut i krig mot en annan nation. I en federation fattas beslut gemensamt av flera nationer, av vilken Sverige vore endast en. Sverige skulle i en sådan situation motvilligt kunna utkämpa ett krig. Sådant skall i möjligaste mån undvikas. En federation kan erbjuda stordriftsfördelar och skydd för små nationer utan resurser. I Sveriges situation med en öppen, internationell och mogen ekonomi är behovet av att ingå i en federation desto mindre.

Arbetslöshet

Vi verkar för att varje svensk medborgare ska ha en obligatorisk privat arbetslöshetsförsäkring. Denna försäkring ska hjälpa den arbetslösa åter i arbete genom åtgärder för rehabilitering, kompetensutveckling samt matchning. Arbetslöshet ska beivras genom fokus på internationell konkurrenskraft. Vi verkar för avveckling av statliga Arbetsförmedlingen. Arbetslöshet beror normalt sett på fysisk sjukdom, psykisk sjukdom, kompetensbrist eller en defekt på arbetsmarknaden, så som matchningsproblem. Det är viktigt att en arbetslös får hjälp med respektive problem från en professionell och specialiserad aktör.

Arbetslöshetskassa

Vi verkar för att svenska medborgare ska ha en obligatorisk privat inkomstförsäkring. Staten ska ej erbjuda en sådan. Alla människor behöver olika slags försäkringar i livet. Det är viktigt att erbjuda människor möjligheten till en individuellt anpassad försäkring. Annars kommer människor att antingen vara över- eller underförsäkrade. En felaktig försäkring minskar friheten för individen i samhället och hämmar ekonomisk utveckling.

Arbetsmarknad

Vi verkar för en arbetsmarknad som präglas av att människor i Sverige får en utmärkt vetenskapsbaserad utbildning och därefter kan ta mycket kvalificerade jobb. Det ska vara obligatoriskt för medborgaren att ha en privat inkomst- och arbetslöshetsförsäkring som möjliggör livslång fortsatt personlig utveckling. Vi eftersträvar att arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetstagare och arbetsgivare, i maximal utsträckning försöker lösa problem och prisförhandlingar utan statens inblandning.

Asyl

Vi verkar för att beivra förekomsten av asylbedrägeri genom skärpta kontroller och rutiner. Vi verkar för att flyktingar ska söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Det är synnerligen viktigt att motverka asylbedrägeri då det får till följd att människor i verkligt behov av skydd i lägre utsträckning faktiskt får hjälp. Straff bör därför utdömas mot såväl asylbedragare som handläggare som medvetet felar i tjänsten.

Avreglering

Vi verkar generellt sett för decentraliserade lösningar med fokus på att leverantör av produkt och tjänst inte ska vara offentlig. Privata företag ska inte behöva konkurrera med det offentliga näringslivet. Sverige har under de senaste 100 åren haft en kontinuerlig trend av avregleringar. Många av dessa har dock inte utförts på ett professionellt och optimalt sätt. När en avreglering genomförs är det viktigt att skapa en marknad med de rätta incitamenten på plats. Man kan notera att t.ex. skolan har drabbats av betygsinflation och inköp av skoldatorer för att locka elever till utbildningsplatser. Detta är exempel på felaktigt utförda avregleringar. Det är viktigt att avregleringar genomförs på ett korrekt sätt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för konstruktiva marknadsaktörer och en öppen konkurrensutsatt marknad.

Barn

Vi verkar för att skärpa kraven på föräldrar och deras föräldraskap. Föräldrar ska visa mognad inför sitt föräldraskap. Kostnader för barn ska inte vältras över på andra medborgare. Att skaffa barn är ett stort och viktigt beslut i en människas liv. Det är av yttersta vikt att beslutet fattas på god information om alla de förpliktelser som följer av ett föräldraskap. En kvinna är som mest fertil vid ca 18-25 års ålder. Fertiliteten börjar klart minska efter 30 års ålder, och vid 35 är möjligheten att bli gravid avsevärt mindre än tidigare. Det gäller såväl kvinnor som män.

Barnbidrag

Vi verkar för att avskaffa barnbidraget för att ersätta det med privata obligatoriska försäkringar. Barnbidrag kan leda till att mödrar blir beroende av bidrag för att klara av sitt föräldraskap.

Barnäktenskap

Vi verkar för ett förbud för barn att ingå äktenskap. Ett barn är en människa som ännu inte riktigt kan förstå de långsiktiga konsekvenserna av en handling. Att ingå ett äktenskap i låg ålder är olämpligt då det förpliktar till åtaganden som sträcker sig långt framåt i tiden. Det vill säga exakt det som ett barn inte klarar av.

Beredskap

Vi verkar för god beredskap för Sverige i händelse av kris. Vi kan konstatera att Sverige hade eldat upp delar av beredskapslagret av skyddsutrustning i samband med Covid-19. Motiveringen var brist på pengar enligt krisberedskapschefen på Socialstyrelsen.

Betyg

Vi verkar för att skolor själva ska få välja hur de arrangerar resultatmätning. Detta för att få till en förnyelse och innovation om bästa sätt att mäta utveckling. Inslaget av internationella prov ska öka för möjligheter att jämföra lärosäten. Föräldrar ska beredas information om olika lärosätens tidigare resultat för att kunna placera sitt barn i skola därefter. Dåliga marknadsaktörer ska falla bort.

Bidrag

Vi verkar för att avskaffa bidrag för att låta marknaden reglera sig själv. Varje medborgare ska dessutom ha en obligatorisk privat försäkring. Bidrag är ofta välment men kan ofta leda till raka motsatsen. Det kan till exempel leda till att en arbetslös inte vidtar åtgärder för att komma ur sin arbetslöshet. För att Sverige ska ha internationell konkurrenskraft är det viktigt att alltid eftersträva att minimera bidragen. Förekomst av skatter och bidrag i ett land ökar sannolikheten att en framgångsrik och rationell aktör lämnar landet, så kallad intellektuell flykt.

Bil

Vi verkar för att skrota bonus/malus systemet. Tillgången till bil är extra viktig för landsbygden och även låga drivmedelspriser. Vi verkar för att avskaffa bensin- och dieselskatten. Bilen ger medborgare friheten att förflytta sig och leva ett rikt liv fullt av diverse olika upplevelser. Energiskatter minskar människors rörlighet och leder till ett samhälle där alla människor tvingas bo i storstäder på minimal yta. Storstäder har visserligen sina stordriftsfördelar men också många nackdelar så som trängsel, köer, föroreningar med mera. Individen ska erbjudas maximal möjlighet att själv välja var den vill verka och bo.

Bistånd

Vi verkar för ett avskaffande av svenskt bistånd till andra länder. Vi anser att privatpersoner i Sverige kan lämna internationellt bistånd privat på frivillig basis. Bistånd kan ofta hamna i fickorna på ett litet antal människor i de länder som mottager biståndet. Det är också väldigt svårt att inte förhindra förekomsten av korruption och att medlen går till andra saker än vad de varit ämnade för.

Bostad

Vi verkar för att låta marknaden reglera sig själv genom att avskaffa hyresregleringen. Vi verkar även för en nationell plan för hur offentligt ägd mark ska auktioneras ut för privat exploatering. Olika boendeformer ska inte premieras eller subventioneras. Individer ska själva välja vad som är bäst för dem själva. Vi önskar se en nationell plan för hur Sverige ska bebyggas och städer utvecklas. All mark i Sverige ägs tillsammans av alla medborgare. Det är därför viktigt att alla medborgare får vara med och besluta om hur Sveriges mark ska exploateras. Det ska inte endast vara en lokal kommun som avgör.

Brott

Vi verkar för att ta bort straffrabatter och snarare öka bestraffningen progressivt.

Böneutrop

Vi verkar för att förbjuda böneutrop. Utrop är ett påtvingande av religion. Friheten att leva ostört utan oljud, föroreningar och störande element är viktigt för ett avslappnad och rofyllt liv. Böneutrop bör ses som en ljudförorening och beivras och motarbetas därefter.

Censur

Vi verkar för att beivra utövandet av censur. Censur är en allvarlig inskränkning i rätten till åsikts-, yttrande- och tryckfrihet. Dock ska barn och ungdomar skyddas från känsligt material. Varje svensk medborgare ska gentemot det allmänna vara tillförsäkrad rätt att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

CSN

Vi verkar för en avveckling av CSN. Studenter kan istället söka studiefinansiering på den privata marknaden. Medborgare i Sverige som väljer att inte studera tvingas subventionera de studerandes kostnader. Studerande bör uppmuntras men det ska vara individen som själv står för kostnaderna. Ett samhälle med subventionerad utbildning kommer få högre skatter och därmed utvandring av de färdigutbildade. Något som bör beivras. CSN har under de senaste åren fått utstå kritik. Kritiken har i huvudsak baserats på myndighetens låga servicenivå och bristfälliga tillgänglighet. Myndigheten har genomgått stora organisatoriska förändringar men syftet att höja servicenivån och förbättra tillgängligheten har ej uppnåtts. Det svenska studiemedelssystemet med CSN som ensam aktör fungerar dåligt. Privata aktörer så som kreditinstitut med en starkare kundorientering är därför bättre lämpade än CSN att i ett system med konkurrens ansvara för administrationen av studiemedelssystemet.

Decentralisering

Vi verkar generellt sett för decentralisering. Decentralisering ger fler människor möjlighet att testa sina egna idéer och vara med och höja utvecklingstakten i samhället. Det innebär att beslut fattas av fler aktörer vilket gör att besluten tas av personer som är närmare verkligheten som beslutet berör. Det leder vanligtvis till bättre beslut. Det leder också till att monopol och diktatur beivras. En positiv följd av decentralisering är att fler personer inom organisationen får mer ansvar och får på så vis chans att utvecklas vilket i sin tur leder till högre motivation hos de anställda eftersom de känner att de får mer ansvar att påverka sin arbetssituation.

Demokrati

Vi verkar för beslut baserat på intelligent undersökning av problemet i fråga. Demokrati används för att fatta beslut rörande hantering av det allmännas resurser. Demokrati i sig löser inga problem, det hanterar snarare problem. Intelligens däremot kan lösa problem. Vi verkar för utökat privat ägande vilket minimerar tillämpningen av demokrati. Det möjliggör för individer att tillämpa sin egen intelligens. Demokrati kan även användas för beslut i frågor där det inte finns någon vetenskap överhuvudtaget. Demokrati skall därmed ses som ett verktyg för hantering av frågor som endast berör samägda resurser samt nya situationer. Vi verkar inte för demokrati på lång sikt.

Demonstrationer

Vi verkar för fler demonstrationer i Sverige. Sverige har ett kraftigt underskott på demonstrationer jämfört med andra länder. Demonstranter ska skyddas av polisen. Om poliser hindrar fredliga demonstrationer måste det få konsekvenser.

Dubbelt medborgarskap

Vi verkar för att avveckla möjligheten att ha dubbelt medborgarskap. Om man har utländskt medborgarskap ska det ej gå att ha svenskt medborgarskap samtidigt.

Dödshjälp

Vi verkar för att tillåta assisterad dödshjälp likt den modell som Schweiz tillämpar. En majoritet av den allmänna befolkningen, ca 73 procent, har en tillåtande attityd till läkarassisterat självmord medan motsvarande siffra bland läkarna är 34 procent. Unga läkare är mer emot än äldre.

Ekonomi

Vi verkar för rätten till privat ägande i maximal utsträckning. En fri marknad där det privata ägandet uppmuntras. Resursuppbyggande ger upphov till vetenskap. Sveriges resurser ska hanteras varsamt och med god framförhållning. Sveriges ekonomi ska hållas öppen för omvärlden för ömsesidigt utbyte av idéer och fritt flöde av kapital. Svenska företag ska avnjuta god tillgång till riskkapital och minimala skatter och avgifter.

Energi

Vi verkar för en vetenskaps- och marknadsbaserad utveckling av energiförsörjningen i Sverige. Sverige har unika förutsättningar och ska inte nödvändigtvis ha samma energipolitik som andra länder. Sverige har ett kallt klimat och mörker en stor del av året. Lösningar som vindkraft och solfångare är därmed ej bästa lösning för Sverige. Kärnkraft bör användas för att erbjuda svenska företag konkurrenskraftigt prissatt el.

Energiskatt

Energiskatterna i Sverige är mycket höga, utan anledning. Det gör det svårt för svenska företag att konkurrera internationellt. Det kommer leda till mindre investeringar i forskning och utveckling vilket i sin tur leder till ännu sämre konkurrensförmåga.

Ensamhet

Vi verkar för att ta krafttag för att bryta ensamheten och ge Sveriges befolkning fler kontakter med andra medborgare. En stor del av Sveriges befolkning lever i ensamhet och isolering. Ett liv i ensamhet kan få medborgaren att tappa motivationen och känna tomhet i livet. Vi önskar snarare skapa ett samhälle som bjuder in till samtal, gruppaktiviteter, mening och personlig utveckling.

Europeiska Unionen

Vi verkar för ett utträde ur EU på grund av att EU är en centralisering av makt. Vi verkar alltid decentraliserande. Storbritannien fattade beslutet att lämna EU. Ett beslut som krävde stort mod och nationell samling. Vi är imponerade av Storbritanniens handlingskraft och mod samt förmåga att stå upp mot media som inte gav en rättvisande bild av folkopinionen. Vi eftersträvar samma utveckling för Sverige.

Faderskap

Vi verkar för att faderskap bör kontrolleras och fastställas vid födsel. Faderskap ska fastställas för att skydda faderns intressen. I flera av våra grannländer finns det i dag lagstiftning som möjliggör för
föräldrar att fastställa faderskapet före barnets födelse, vilket ger föräldrarna en mer likvärdig status när barnet föds. Norge införde en sådan lagstiftning 2014.

Feminism

Vi verkar för att beivra diskriminering baserat på kön. Feminism kopplas idag ihop med kommunism. Det är viktigt att försöka skapa ett språk som inte blandar ihop två olika ambitioner. Man kan notera att endast cirka 10 procent av världens parlamentariker är kvinnor. Kvinnor äger endast 1 procent av all egendom i världen. Det är viktigt att verka för att utreda orsaker kring det. Könsorättvisor återfinns i de flesta länder men syns och märks på olika sätt. Historiska, ekonomiska och sociala faktorer bestämmer hur förtryck konkret yttrar sig i olika samhällen och vid skilda tidpunkter.

Fiske

Vi verkar för uttag av fisk från allmänna vatten genom internationellt samförstånd om optimal resurshantering. Sverige bör aktivt verka för ett hållbart globalt fiske. Globalt är överfiske ett stort problem, inte minst för fattiga människor i utvecklingsländer. Sverige bör därför aktivt driva på för ett globalt hållbart fiske, motverka utfiskning samt utöka skyddet av hotade marina arter. Fiskeripolitiken får inte orsaka att svenska fiskare blir särbehandlade och att fisket inte bedrivs på lika villkor inom olika länder.

Flykting

Vi verkar för att flyktingar ska söka skydd i det första säkra land som den kommer till. Sverige har haft ett mottagande som inte varit i paritet med vad landet klarar av att hantera. Det har fått konsekvenser framförallt på barns utbildning, sjukvården- och omsorgens kvalité. Det är viktigt att hålla isär begrepp så som flykting, invandrare, migrant och asylsökande.

Forskning

Vi verkar för forskning både inom det privata och offentliga näringslivet. Fokus ska ligga på att frambringa ekonomiskt lönsamma produkter och tjänster samt vetenskapliga framsteg. Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där hög-kvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft samt svarar mot de samhällsutmaningar som finns både i Sverige och globalt.

Friskola

Vi verkar för att möjliggöra för privata skolor att verka i Sverige. Konkurrens höjer utvecklingstakten. Friskolor kan tillföra nya sätt att verka och tänka. Det utmanar de gamla aktörerna och lockar de till förnyelse. Det är dock viktigt att skolor mäts och belönas efter vad som är viktigt, det vill säga elevens utveckling. Friskolor ska utvärderas bättre och de rätta incitamenten komma på plats. Att en utbildning inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas är således ett krav för att godkännande ska lämnas.

Fritidsgård

Vi verkar för bildandet av privat finansierade fritidsgårdar. Sverige har längre haft trötta och nedslitna kommunala fritidsgårdar. Vi tror att det är dags för en förnyelse. Under 90-talet genomfördes nedskärningar som ett led i saneringen av statsfinanserna. De verksamheter som drabbades hårdast var av naturliga skäl de som inte är lagstadgade, t.ex. fritidsgårdar och öppen verksamhet. Bland poliser och anställda inom socialtjänsten finns ett starkt medvetande om att färre fritidsgårdar leder till ökade kostnader i form av kriminalitet och vandalisering.

Funktionsnedsättning

Vi verkar för att hjälpa den människa som haft oturen att drabbas av en funktionsnedsättning. Detta genom att ge den drabbade maximala möjligheter att själv välja lösningar för att hantera situationen. Alla människor i Sverige ska ha en privat försäkring som lindrar vid oväntade händelser.

Företag

Vi verkar för ett exemplariskt företagsklimat med fokus på innovation, tillgång till riskkapital, utveckling och entreprenörskap. Vi verkar för ett enklare och transparent regelverk för företagare.

Författningsdomstol

Vi verkar för att införa en författningsdomstol för kontroll av att våra grundlagar respekteras. I Sverige finns det en maktdelning mellan den lagstiftande makten – riksdagen – och den verkställande makten – regeringen. Tyvärr har den dömande makten inte samma ställning. Detta behöver ändras. Sverige behöver en författningsdomstol med befogenhet att pröva lagstiftning gentemot de grundlagsskyddade mänskliga fri- och rättigheterna. Det finns idag ett antal olika institutioner och procedurer för lagprövning, men dessa är inte tillräckliga. Den relativt svaga ställning de har gör att det inte går att tala om någon maktdelning.

Förskola

Vi verkar för att medborgaren själv finansierar sitt barns utbildning genom en obligatorisk privat försäkring som följer barnet genom livet. Från födsel till livets slutskede. Förskolor ska driva verksamhet i lämpliga lokaler med stora möjligheter till lek och rörelse i natur. Inget är viktigare än att alla barn får en bra start i livet. Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och är också viktig för att stimulera barns utveckling. Förskolan ska ha ett pedagogiskt uppdrag och ett lärande perspektiv och vara lättillgänglig för alla. Förskolan ska förbereda barnen för skolan. Målet är att alla barn ska ha läsandets grunder när de slutar förskolan.

Försvar

Vi verkar för en upprustning av det svenska försvaret. Vi vill att det svenska försvaret ska vara baserat på den senaste tekniken. Steg ska tas mot en ökad totalförsvarsförmåga och sammanhängande planering för beredskap inom civilt försvar. Man bör utveckla samarbetet med bevakningsansvariga myndigheter och med prioriterade kommuner och regioner att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret genom utbildningar, övningar, metodstöd och andra förmågehöjande insatser.

Försäkring

Vi verkar för en obligatorisk privat försäkringslösning. Vid födsel eller invandring till Sverige ska personen i fråga ha en försäkring som följer den försäkrade genom livet eller sin vistelse i Sverige. Försäkringen ska vara obligatorisk för att förhindra att kostnader för medborgaren vältras över på andra medborgare.

Getto

Vi verkar för att förhindra bildningen av gettoområden genom att motverka bidragsberoende och utanförskap. Sverige har en negativ trend med ökande antal utsatta områden. Trenden måste brytas. Schweiz har inte ett enda utanförskapsområde, vi bör lära oss av omvärlden. Om man skulle slå ihop alla utanförskapsområden i Sverige skulle det blir Sveriges näst största stad.

Gotland

Vi verkar för en upprustning av Sveriges militära försvarsförmåga på Gotland. Vi verkar även för god infrastruktur och kommunikationer. Östersjön utgör i dag ett av världens mest trafikerade havsområden och Gotland ligger som en refug i Östersjön med fartygsleder på båda sidor om ön. I luftrummet över såväl Gotland som Östersjöregionen genomförs varje år cirka 100000 flygningar. Den alltmer intensiva trafiken såväl i Östersjön som i luftrummet ovanför gör att Gotland bland annat i detta avseende också intar en strategiskt viktig plats i Östersjön och Östersjöregionen. Visby har en mycket bra och väl fungerande flygplats som även fått en nationell och strategisk status. Med sin kapacitet att klara flygtransporter och logistik utgör Visby flygplats även i detta avseende en viktig strategisk plattform. Flera av de gotländska hamnarna utgör och kan utgöra en viktig strategisk funktion för militärt marina fartyg som av kustbevakning som av tullfartyg.

HBTQ

Vi verkar för ett samhälle som inte diskriminerar utefter sexuell läggning.

Hemskolning

Vi verkar för att hemskolning ska vara tillåtet om eleven uppvisar studieresultat i paritet med elever som genomgår ordinarie skolundervisning. Fokus på resultat och inte metod. Sverige och Tyskland är de enda länderna inom EU som har förbud mot så kallad hemskolning. Det finns med andra ord inte bara närvaroplikt utan framförallt förbud för föräldrar och vårdnadshavare att själva ordna skolgången för sina barn. Detta gäller även om läroplaner och kunskapsmål uppfylls. Straffen för överträdelser är hårda.

Historia

Vi verkar för att stärka utbildningen av Sveriges medborgare i frågor som rör ämnet historia. Vi ser det också som extra viktigt att belysa det svenska kulturarvet. Vi verkar för att öka bredden av litteratur som används inom skolan inom ämnet historia, för att ge en mer diversifierad bild av historien. Sverige har tidigare tillämpat ett mycket begränsat utbud av litteratur inom grundskolan. Vi verkar också för att inkludera utlandsresor för skolor som en del i utbildningen.

Hälsa

Vi verkar för en kontinuerlig utbildning av medborgaren om hur den kan vidtaga åtgärder för en bättre hälsa. Ansvaret för att bl.a. alla som är bosatta inom ett landsting erbjuds en god hälso- och sjukvård faller primärt på landstinget. Vi verkar för att avskaffa landstingen samt ersätta verksamheten med privata aktörer fria att konkurrera om kunder. Utvecklingen går idag i riktning mot en ökad andel privata sjukvårdsförsäkringar. Allmänheten bör ha insyn i vård, omsorg och skola som är offentligt finansierad. Möjligheten till insyn ska således inte vara beroende av på vilket sätt den offentligt finansierade verksamheten organiseras. Vård till personer som vistas i landet utan tillstånd ska avskaffas.

Höghastighetståg

Vi verkar inte för en utbyggnad av höghastighetståg, vi bedömer det som olönsamt. Sverige behöver ett fungerande järnvägssystem där gods och människor på ett tillförlitligt sätt kan färdas genom vårt land

Idrott

Vi verkar för att sätta Sveriges befolkning i rörelse genom att tillgängliggöra resurser för motion och rekreation. Staten ska inte till någon del skall ställa upp mål för idrottsrörelsens egen verksamhet. Detta skall göras av idrottsrörelsen själv. Staten skall däremot ställa upp mål och riktlinjer för sin eventuell bidragsgivning. Vi verkar för att idrottslivet i Sverige ska vara självförsörjande och egenfinansierat.

Infrastruktur

Vi verkar för att rusta upp Sveriges infrastruktur samt vidtaga åtgärder för ett långsiktigt kontinuerligt underhåll. Väl fungerande transporter i hela landet är viktiga för människors möjligheter att ta sig till jobb och skola och inte minst för effektiva transporter av industrins varor. I dagsläget ska Trafikverket upprätta en trafikslagsövergripande plan till ledning för fördelningen av statliga medel. Den nationella planen för transport-infrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet, investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar, medfinansiering till kommunerna genom stads-miljöavtal, investeringar i sjöfart (farleder och slussar) och statlig med-finansiering till länsplanerna. Vi stödjer nuvarande system.

Inflation

Vi verkar för låg inflation. Inflation är en värdeöverföring från individen till staten, som trycker pengarna. Den långsiktiga förloraren är individer som lönearbetar i landet. Den långsiktiga vinnaren är den som inte har något annat än sitt svenska medborgarskap. En värdetransferering från högproduktiv till lågproduktiv.

Inflationsmål

Vi verkar för att avveckla riksbankens valutamonopol. Inflationsmålet, som det är konstruerat idag, bör inte användas.

Invandring

Vi verkar för att invandring ska tillföra Sverige kompetens. Invandrare ska stå för hela sin egna försörjning och kompletta behov av försäkringar. Det har skett en stor förändring av invandringen till Sverige. Tidigare var invandringen främst från våra grannländer i Skandinavien och sekundärt övriga Europa. Idag är det många invandrare som är från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern. Det är invandrare som det har visat sig vara betydligt svårare att integrera. Förmågan till vetenskap bland invandrare har sjunkit markant. År 2016 var den totala invandringen den högsta någonsin.

Integration

Vi verkar för att invandring ska följas av integration för att undvika bildandet av parallellsamhällen med alltför olika syn på regler och lagstiftning. Att bejaka öppenhet mot omvärlden är inte detsamma som oreglerad invandring. Att ha en rättssäker och reglerad invandring innebär att ett nej ska vara ett nej. Lika viktigt är att ett ja ska vara ett ja – det ska bära löfte om en riktig möjlighet att bygga sin framtid i vårt land. Personer som vistas i Sverige utan tillstånd fortsätter sina liv i skuggsamhällen, medan de som har rätt att stanna löper stor risk att fastna i bidragsberoende på en allt mer tudelad arbetsmarknad.

Internet

Vi verkar för att Sverige bygger ut sina kommunikationsnätverk. Tillgången till internet är mycket viktigt och ska fungera även i händelse av krig eller katastrof.

Islam

Vi verkar för att motverka spridningen av antivetenskapliga inslag i Sverige. Islam är en antidemokratisk religion/ideologi vars rättesnöre Koranen innehåller såväl kvinnoförakt som uppmaningar till kamp och våld mot dem som inte följer islam.

Jakt

Vi verkar för att jakt på privat mark ska tillåtas i maximal utsträckning så länge den inte skadar utsatta djurarter.

Jobb

Vi verkar för en arbetsmarknad som präglas av fokus på effektivitet och produktivitet. En marknad som premierar kompetens och viljan att jobba och försörja sig själv. Vi verkar för att ta bort ingrepp på marknaden så som nystartsjobb mm.

Jordbruk

Vi verkar för ett jordbruk med fokus på miljövänliga lösningar, automation samt stordriftsfördelar. Sveriges jordbrukare är en mycket viktig del av bland annat den svenska livsmedelsförsörjningen. Svenskt jordbruk ska vara både miljömässigt hållbart och konkurrenskraftigt. Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel. Det finns stora resurser av mark och vatten, forskning av god kvalitet och en stabil samhällsekonomi. Den svenska livsmedelsproduktionen kännetecknas av hög säkerhet och ett gott djurskydd. Livsmedelskedjan är viktig för Sveriges sysselsättning. En livskraftig jordbruksproduktion är en väsentlig del i förvaltningen av landets naturresurser och en förutsättning för att nå flera miljökvalitetsmål.

Jämställdhet

Vi verkar för att diskriminering inte fäller avgörandet om vem som vinner i en konkurrenssituation. I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Kön ska inte begränsa individens frihet. Samtidigt har varje människa ett eget ansvar för sina livsval och för att vara med och bygga det samhälle som vi skapar gemensamt.

Kameraövervakning

Vi verkar för restriktivt beviljande av kameraövervakning på offentlig plats. Kamerabevakning kan både stärka möjligheterna att bekämpa och lagföra brott och bidra till ökad trygghet i samhället. Dock ska grundproblemet åtgärdas, viljan och incitamenten för att begå brott.

Kapitalism

Vi verkar för att värna om den privata äganderätten. Rätten till privat ägande är mycket viktig och ger incitament för att bedriva vetenskap. Kapitalism har gett en välståndsökning där företag har blomstrat och t.ex. innovationer gett bättre hälso‑ och sjukvård. Kapitalism får dock inte inskränka individens tillgång till vetenskap och möjligheter till självförsörjande.

Kina

Vi verkar för att öka granskningen av Kinas internationella ambitioner. Ett centralt inslag i det styrande kommunistpartiets propaganda är att stormakter utsatt Kina för flera oförrätter under det senaste seklet men att det nu är Kinas tur att glänsa. Och Kinas ambitioner är inte bara regionala. Den kinesiska ekonomin har redan passerat den amerikanska som världens största mätt i köpkraftskorrigerad BNP. Kinas globala strategi går ut på att etablera sig som en motvikt till USA. Ofta sammanfaller också Kinas ambitioner med Rysslands.

Klimat

Vi verkar för en vetenskapsbaserad öppen debatt kring klimat- och miljöfrågor. Argument för och emot i sak bör lyftas fram i möjligaste mån. Idag subventioneras viss kraftproduktion, något som är långsiktigt ohållbart. Medierapporteringen kring klimatet är också mycket snedvriden. Tyvärr lyfts ofta rapporter från FN fram som sanning utan att belysa de ekonomiska intressen som FN har. FN är en organisation som alla andra. Den styrs av dess medlemmar som har vissa mål och intressen. Det är absolut inte säkert att majoriteten av dessa medlemmar eftersträvar samma mål som Sverige. FN är också en organisation som innehar en maktposition med monopolliknande status. Något som är mycket olyckligt. Monopol leder till korruption i förlängningen.

Kommunism

Vi verkar för att utbildning rörande kommunistiska regimers övergrepp på människor ska vara obligatoriskt inom skolan. Kommunism är i praktiken ett förbud av konkurrens. Då vetenskap är konkurrerande hypoteser så kommer kommunism resultera i ett antivetenskapligt samhälle på lång sikt.

Korruption

Vi verkar för att motverka utbredningen av korruption i Sverige. Korruption kan motverkas genom att motverka monopol samt att konstruera incitament för transparens.

Kriminalitet

Vi verkar för att åtgärda grundproblemet som orsakat det kriminella beteendet. Ofta är det att verka för att människor som saknar utbildning och resurser tas om hand och inte för vidare sin utsatthet till sina barn.

Kultur

Vi verkar för uttryck genom kultur. Kultur är ett åsiktsuttryck och därmed viktig rättighet. Vi är inte för gratis inträde till museum, utan ser det som viktigt att mäta efterfrågan av kultur genom en marknadsmässig prissättning. Fokus bör ligga på kulturarvet och digitalisering.

Kvotering

Vi verkar för att undvika inkvotering baserat på kön. Vi eftersträvar anställning efter kompetens. Kvotering innebär att en position på en arbetsplats reserveras för en speciell grupp, till exempel kvinnor. Kvinnor ska istället beredas möjlighet att starta egna bolag, föreningar och organisationer och konkurrera på lika villkor.

Kyrkan

Vi verkar för att beivra spridningen av antivetenskapliga inslag i Sverige. Kyrkan är dock även en bärare av historia, kultur och tradition vilket bör skyddas. Den 1 januari 2000 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten. I realiteten fullbordades dock aldrig separationen fullt ut då Svenska kyrkan alltjämt har statsliknande privilegier i förhållande till andra religiösa samfund och organisationer. För det första är Svenska kyrkan tillsammans med ett fåtal andra trossamfund (varav samtliga är kristna) fortfarande de enda frivilliga sammanslutningar i landet som får inhämta sin medlemsavgift med hjälp av Skatteverket. Inga andra organisationer, samfund eller föreningar besitter motsvarande rättighet. Likaså bedriver Svenska kyrkan begravningsverksamhet på uppdrag av staten och beskattar därigenom samtliga vuxna invånare genom den så kallade begravningsavgiften. Detta är en ordning som står i strid med tanken om den sekulära staten. Svenska kyrkan bör inhämta sin medlemsavgift på samma sätt som alla andra föreningar. Begravningsverksamheten bör vidare övertas av svenska staten alternativt även kunna bedrivas av andra aktörer än Svenska kyrkan.

Kärnkraft

Vi verkar för bruk av kärnkraft. Ifall länder som Sverige konkurrerar med brukar kärnkraft kommer detta orsaka ett behov av rimligt prissatt el. Sverige har idag inga bra alternativ till kärnkraft. Den stora befolkningsökningen har också minskat andelen vattenkraft per capita. Vid folkomröstningen om kärnkraftsfrågan i Sverige 1980 så var alla tre alternativ för en avveckling av kärnkraften, vilket är ett exempel på hur politiker inte sällan använder tvivelaktiga metoder för att lura valdeltagare.

Landsbygd

Vi verkar för avskaffande av energiskatter vilket ger lägre bensin- och dieselpris. Även generellt decentraliserade lösningar för möjliggörande av ruralt boende. Exempel är sjukvård i hemmet, tillgång till internet och effektiva transportlösningar. Förutsättningarna, utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna varierar stort mellan Sveriges olika landsbygder. Det kan handla om skillnader i demografi, närheten till större städer, tillgång på naturresurser, näringslivsstruktur, attraktivitet för turism etc. Insatserna för landsbygdsutveckling och regional utveckling ska därför ta hänsyn till dessa skillnader.

Mandatperiod

Vi verkar för att avveckla systemet med mandatperioder. Periodiskt beslutsfattande orsakar att förändringstryck byggs upp och briserar vid maktskifte. Direktdemokrati ger kontinuerlig politisk jämvikt. Sverige tillämpade åren 1970–1994 mandatperioder på tre år. EU och Norge tillämpar 5 år. Ju längre mandatperiod desto sämre. I Europa varierar mandatperioden mellan ca 2-6 år.

Medborgarskap

Vi verkar för att svenskt medborgarskap endast ska kunna erhållas genom födsel eller efter mycket långvarig vistelse i Sverige. Medborgarskap på prov ska alltid tillämpas vid invandring. Svenskt medborgarskap kan idag förvärvas automatiskt vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller efter ansökan. Det är svårt att överskatta betydelsen av kunskaper i svenska för den som bor och verkar här i landet. Att kunna språket och känna till de grundläggande förhållandena i landet är centralt för att vara inkluderad i samhället. Prov i svenska och samhällskunskap är lämpligt att ställa upp som krav för medborgarskap. Medborgarskap genom födsel i landet är ett system där den som skaffar mest antal barn utökar sin makt indirekt genom släktband. I Sveriges nuvarande demokratiska system vinner den som skaffar mest antal barn utan att ta ansvar för dem. Det behöver förändras.

Media

Vi verkar för att motverka förekomsten av mediemonopol i Sverige. Vi verkar för en avveckling av SVT och SR samt avskaffande av mediestöd. I vårt postmassmediala samhälle kan varje medborgare publicera sig och sprida sina åsikter till en världspublik. Denna maktförskjutning innebär enorma möjligheter för yttrandefrihet och andra grundläggande­ demokratiska värden. Samtidigt utmanas demokratin när denna nyvunna makt inte alltid paras med ansvarstagande. Det demokratiska samtalet har delvis flyttat till nya arenor, som ägs av digitala giganter utan publicistiska anspråk, och som dessutom verkar utanför den jurisdiktion som svenska staten råder över.

Migration

Vi verkar för att göra det enkelt för människor med konstruktiva avsikter att röra sig över nationsgränser. Migration ska förenklas genom internationell standardisering av processer avseende fri rörlighet för människor. Vid invandring till Sverige ska individen tillföra Sverige kompetens och vara fullt självförsörjande samt uppvisa tydliga tecken på ansvarstagande. Migrationen i världen ökar och Sverige är en del av den utvecklingen. För att Sverige ska kunna hantera denna utveckling både på kort och lång sikt är det en förutsättning att migrationspolitiken är långsiktigt hållbar och rättssäker samtidigt som asylrätten måste värnas. Asylrätten är en grundläggande rättighet som är fastställd i internationella konventioner.

Miljö

Vi verkar för att värna om våra gemensamma naturresurser genom bevakning och värnande av dem. Detta genom belöning av miljöbefrämjande åtgärder och bestraffning av miljöförstöring. Vi verkar för tydliga mål för långsiktig resursuppbyggnad.

Missbruk

Vi verkar för att minska förekomsten av missbruk genom att erbjuda privata aktörer att konkurrera om att erbjuda missbrukare bästa möjliga vård. Begreppet missbruk/beroende betonar främst de
negativa sociala och medicinska konsekvenser som alkohol och narkotika leder till. Det är alltid högsta prioritet att få missbrukaren att själv verka för sin rehabilitering. Det är värdefullt att förebygga missbruk tidigt, eftersom riskfylld konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta resten av livet. Både individen och samhället påverkas under mycket lång tid.

Moms

Vi verkar för att avveckla systemet med mervärdesskatt. De olika nivåerna av moms är godtyckligt satta och ger upphov till krångliga regler. Se till exempel moms för mat på restaurang och konferens.

Monarki

Vi verkar för en avveckling av monarkin. Monarki är en subventionering av en enskild släkt på bekostad av personer med begränsade resurser. Det sänker den privata levnadsstandarden för befolkningen.

Motorväg

Vi verkar för att möjliggöra autonoma självkörande fordon på våra motorvägar. Vi verkar även för en utbyggnad av motorvägsnätet i Sverige. Sverige är ett av få länder som inte har motorvägsstandard mellan sina två största städer. Ska hela landet leva krävs ökade satsningar på drift och underhåll av vägarna. Sverige befinner sig i de norra delarna av Europa vilket innebär ett betydande avståndshandikapp till våra viktigaste marknader. Det kan endast överbryggas med hjälp av effektiva transporter och en väl utbyggd infrastruktur. 

Narkotika

Vi verkar för att kraftigt skärpa åtgärderna för att beivra förekomsten av illegal narkotika. Narkotika ska däremot kunna köpas lagligt på licensierade platser för att stävja finansieringen av kriminell verksamhet. Det slår undan benen på den organiserade brottsligheten genom att undergräva den illegala marknaden. Om den illegala marknaden försvinner kan man säkerställa att ungdomar inte får tag i narkotika och frigöra polisresurser. Legalisering möjliggör också bättre kontroll av produkternas kvalitet och sammansättning. Användningen av narkotika är redan så pass utbredd att man lika gärna kan legalisera den. Användningen av tung narkotika kan enbart stävjas genom kontinuerlig utbildning från tidig ålder samt straff av personer som begått brott under påverkan av substans.

Nation

Vi verkar för att väcka en tanke hos Sveriges befolkning om att nationer resulterar i att människor med helt olika åsikter pressas mot varandra. Vi verkar för att jordklotets landyta ska vara privat ägd utan någon inblandning av nationer. Privat ägande av mark ger människor större friheter.

NATO

Vi verkar för att ha ett eget försvar av högsta internationella kvalité. Vi verkar inte för ett medlemskap i NATO.

Naturreservat

Vi verkar för att bevara och skydda våra naturreservat. I reservat kan särskilda nyckelbiotoper också värnas om. I Sverige finns 30 nationalparker och mer än 5 000 naturreservat. Områdena behöver förvaltas och skötas för biologisk mångfald och friluftsliv.

Omskärelse

Vi verkar för att förbjuda omskärelse på barn. Ingreppet är ett permanent ingrepp på kroppen på ett barn, utan att barnet själv kan vara delaktig i beslutet.

Partistöd

Vi verkar för att avveckla partistödet. Partistödet blir en utträdesbarriär från riksdagen för etablerade partiet. Det hämmar den konstruktiva konkurrensen.

Pension

Vi verkar för att privatisera pensionssystemet. Svenska staten ska inte kunna konfiskera enskilda medborgares pension eller dela ut den till nya medborgare. Var och en ska ha en obligatorisk privat pensionsförsäkring. Sverige inrättade som föregångsland redan 1748 världens äldsta tjänstepension. Ett försörjningsstöd åt gamla, orkeslösa sjömän samt omkomna sjömäns änkor och oförsörjda barn, obligatoriskt finansierat av skeppsredarna och ombordanställda sjömän. På 1950-talet övertog den statliga försäkringskassan de många olika frivilliga försäkringskassorna. Följderna av förstatligandet är mycket negativa.

Polis

Vi verkar för att modernisera polisen genom tillämpning av ny teknik och översyn av polisutbildningen, antagningsprocess, löner och incitamentsprogram. Svensk polis bör kontinuerligt jämföras med polisen i andra nationer. Den oberoende granskningen av polisen behöver ses över. Svensk polis har idag stora problem och det är uppenbart att det behövs omfattande förändring av polisens verksamhet. Framförallt behövs betydligt bättre chefer och ledarskap, åtgärder för att motverka en politisering av polisen, åtgärder för att skydda våra grundlagar samt säkerställa rättssäkerhet för individen.

Politiserade myndigheter

Vi verkar för att avpolitisera myndigheterna och anställa efter meriter, kompetens och utvecklingsförmåga. I få demokratiska länder har ett och samma parti kontrollerat statsapparaten under lika lång tid som det socialdemokratiska arbetarpartiet har haft makten i Sverige. Det långa maktinnehavet sätter naturligtvis sin prägel på den statliga och den kommunala förvaltningen. Vi vet att det parti som har den politiska kontrollen också har ett ytterst omfattande inflytande över tillsättningen av de högre tjänsterna i statsförvaltningen.

Prostitution

Vi verkar för att skydda prostituerade genom legalisering av prostitution likt den i Tyskland. Ingen ska kunna gripas för att vara prostituerad. Myndigheterna i Tyskland insåg att om prostituerades arbete blev lagligt, skulle människohandeln förlora sin mening och antalet personer inom människohandeln skulle minska. Legalisering leder till minskad ekonomisk brottslighet, minskad smittspridning och kontrollerade arbetsformer.

Rasism

Vi verkar för ett samhälle som inte diskriminerar utefter ras. Att behandla personer olika på grund av oföränderliga personliga egenskaper innebär formandet av ett system utan incitament för konstruktiva handlingar. Det ska vara lika illa att begå ett brott mot någon på grund av dennes ursprung oavsett vilken etnicitet eller religion denne tillhör. Detta är det enda moraliskt riktiga, det gör lika ont och är lika kränkande för en med svenskt ursprung att bli misshandlad eller hetsad mot som det gör för en med annat ursprung.

Religion

Vi verkar för att skilja på religion och tradition. Vi verkar för att beivra spridningen av antivetenskapliga inslag och framförallt dess negativa inverkar på barn och ungdomar. Vi verkar för neutral inställning vid tillämpningen av personliga traditioner.

Riksbank

Vi verkar för att avskaffa riksbankens monopol på nationell valuta. Riksbanken bör ej äga rätt att påverka konjunktur genom stimulanser eller åtdragningar. Vi verkar för en självkontrollerande ekonomi fri från statlig intervention.

Riksdagsspärren

Vi verkar för att avveckla riksdagsspärren då det fungerar som en inträdesbarriär till riksdagen.

ROT/RUT

Vi verkar för ett avskaffande av subventioner så som ROT/RUT. Subventioner leder till en överproduktion av varor och tjänster.

Ryssland

Vi verkar för att hjälpa Ryssland röra sig i en konstruktiv riktning, stärka sin ekonomi och bedriva handel. Vi verkar för förbättringar främst inom åsikts-, yttrande- och tryckfrihet.

Rösträtt

Vi verkar för att avskaffa rösträtten för invandrare som saknar svenskt medborgarskap. Invandrare får rösta i kommunalval.

Skatt

Vi verkar för avskaffande av skatter och istället införandet av obligatoriska privata försäkringar. Skatt kan leda till en överföring av medel från rationell till irrationell aktör. Avgifter kan tillämpas för att stävja destruktivt beteende.

Språk

Vi verkar för en långsam övergång till engelska som officiellt språk. Vi anser att det engelska språket ökar kommunikationsmöjligheterna för det svenska folket. Det ger unga människor i Sverige ökade möjligheter att jobba var som helst på jordklotet.

Skjutningar

Vi verkar för att minska förekomsten av vapen i händerna på kriminella genom kontroller av tidigare dömda.

Skog

Vi verkar för privat ägande av skog samt avskaffande av stämpelskatt. Vi verkar även för bevarandet av nationalparker samt nyckelbiotoper. Sveriges skogsägare gör ett mycket viktigt miljöarbete, både genom frivilliga avsättningar och genom den generella hänsyn som tas.

Skola

Vi verkar för att låta föräldrar välja skola och utbildning till sina barn samt själva stå för finansieringen av densamma. Vi verkar för förekomsten av privata skolor. Skolor har ett stort ansvar att bilda vår befolkning och ge möjligheter till självförsörjande och frihet. Sverige har inga privatägda högskolor och universitet. Landets politiker kan kontrollera all högre utbildning. Det sprider sig neråt i utbildningspyramiden samt till alla arbetsplatser.

Skuldsanering

Vi verkar för att ta bort lagen om skuldsanering. Lagen ger incitament för maximal privat skuldsättning, vilket bör beivras. Lagen bör ersättas med en obligatorisk privat försäkring mot överskuldsättning.

Skärgården

Vi verkar för att hålla skärgården levande med goda kommunikationer, turism och upplevelser. Vi verkar dessutom för att värna om miljön och möjliggöra boende i skärgården året runt.

Sjukvård

Vi verkar för att låta individen själv bestämma leverantör av sjukvårdsförsäkring och därmed utförandet av sjukvården. Vi verkar för ökat inslag av privata vårdcentraler och sjukhus.

Smuggling

Vi verkar för åtgärder mot smuggling över svenska gränser. Sverige har idag problem på området. Ofta har tull och polis inte möjlighet att ingripa trots uppenbar förekomst av kriminalitet. Smugglingen av narkotika har ökat kraftigt den senaste tiden.

Straff

Vi verkar för en progressiv bestraffning av brott något likt den i USA, som innebär att straffsatserna stiger efter varje begånget brott.

Straffrabatt

Vi verkar för en avveckling av systemet med straffrabatter. Straff bör snarare tillämpas progressivt, det vill säga öka i takt med kriminellt beteende.

Strandskydd

Vi verkar för att värna om Sveriges stränder och förhindra överexploatering av dem. Strandskydd ger medborgare i Sverige tillgång till fler gemensamt ägda ytor, något som bör skyddas.

Systembolaget

Vi verkar för en nedläggning av Systembolaget. Försäljning av alkohol kan ske av licensierade privata handlare. Försäljning av alkohol till beroende personer ska beivras, dock kan även den privata marknaden göra det, med böter och indragen licens ifall det inte sköts korrekt.

Tandvård

Vi verkar för avveckling av tandvårdsbidrag och föreslår en obligatorisk privat hälsoförsäkring. Professionell tandvård för barn och ungdomar följt av kontinuerlig tandvård genom hela livet ökar livskvalitén betydligt. Dock är ekonomiska incitament för att ta hand om sina tänder viktigt att införa.

Transferering

Vi verkar för att minska transfereringar mellan människor i Sverige. Vi ser hellre en lösning med obligatoriska privata försäkringar. En viss transferering kommer då ske genom försäkringsbolaget. Vad för slags transferering som är optimal kommer då visa sig över tid.

Trygghet

Vi verkar för att låta individer välja trygghetslösningar själva på privat mark. På gemensamt ägd mark ska polis stå för tryggheten.

Terrorism

Vi verkar för att Sverige ska agera för utvisning av individer som utgör ett hot mot nationen. Vidare ska det även finnas beredskap för särskilt allvarliga händelser.

Tiggeri

Vi verkar för ett förbud av organiserat tiggeri. Enskilt tiggeri får aldrig förbjudas då det är en handling i nöd.

Tjänstemannaansvar

Vi verkar för en skärpning av tjänstemannaansvaret. Det reella tjänstemannaansvaret avskaffades genom ämbetsansvarsreformen från år 1975. Man avkriminaliserade stora delar av det straffrättsliga ansvaret för offentligt anställda tjänstemän och ersatte tidigare bestämmelser med nya regleringar i 20 kap. brottsbalken. Dessvärre är det dock mycket ovanligt att någon alls döms efter bestämmelserna i brottsbalken, varför denna förändring saknar en reell verkan, vilket är tydligt då allt färre anställda inom offentlig förvaltning döms, samtidigt som fler anmäls för tjänstefel än tidigare.

Turism

Vi verkar för att göra turism en stor framtida industri för Sverige. Vi önskar göra det lättare för turism genom väl skött infrastruktur och enklare företagande. Sverige har fantastiska naturresurser som bör upplevas av fler. I den globala konkurrensen behöver företag och destinationer erbjuda upplevelser i form av produkter och tjänster som håller mycket hög kvalitet. Detta ställer krav på att besöksnäringens aktörssystem, såväl privata som offentliga aktörer, har en hög innovationsförmåga som säkerställer utveckling av företag, produkter, tjänster och processer.

Ungdomsarbetslöshet

Vi verkar för att se till att ungdomar får en kvalificerad utbildning som leder till jobb på arbetsmarknaden. Ungdomar som hamnar utanför marknaden ska skyndsamt fångas upp för fortsatt utbildning eller praktik som leder till jobb. Forskning visar att icke fullföljd gymnasieutbildning är en av de stora riskfaktorerna för långvarig arbetslöshet. En av förklaringarna till arbetslösheten är högre bland unga män än bland unga kvinnor kan vara att en större andel unga män inte har fullföljt en gymnasial utbildning.

Ungdomsbrottslighet

Vi verkar för att föräldrarna ställas till svars gentemot samhället om deras barn begår allvarliga brott. För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott.

Utanförskap

Vi verkar för att förhindra utanförskap genom att minska utträdesbarriärer vid utanförskap. Enligt prognoser kommer utanförskapet att omfatta nästan 1 miljon människor år 2020.  Det handlar om människor i hela landet som riskerar att fastna i hopplöshet och bidragsberoende utan möjlighet till arbete, framtidstro och gemenskap.

Utbildning

Vi verkar för en utomordentlig vetenskapsbaserad utbildning från tidig ålder. Vi verkar för hård konkurrens mellan skolor och lärosäten. Framgångsrika skolor fokuserar på lärarrollen. De pekar på att man måste börja i grunden i undervisningen som ligger hos läraren för att se resultat. Framförallt handlar det om att rätt individer väljer att utbilda sig till lärare, att de får en gedigen utbildning och att de blir framgångsrika lärare. Samtidigt som de elever som kräver resurser får de resurser de behöver i god tid. För att rätt individer ska vilka utbilda sig till lärare krävs det att lärarrollens status ökar i landet och att höja ingångslönerna.

Utvisning

Vi verkar för att öka förekomsten av utvisning av invandrare som påföljd vid allvarliga brott. Cirka var femte dömd våldtäktsman som är folkbokförd i Sverige men saknar svenskt medborgarskap utvisas efter avtjänat straff. Motsvarande andel för morddömda är hälften. De låga siffrorna ligger inte i linje med den allmänna rättsuppfattningen.

Vaccin

Vi verkar för att enbart rekommendera vaccin till allmänheten om det finns mycket tydliga vetenskapliga bevis om långsiktiga fördelar.

Vapen

Vi verkar för rätten för ostraffade människor att äga vapen i självförsvarsändamål och för jakt. Vi verkar för skärpta straff för vapenbrott, skärpta straff för smuggling av vapen, en översyn av vapenlagstiftningen.

Vetenskap

Vi verkar för att skydda förekomsten av vetenskap och tillhandahålla optimala förutsättningar för den. Vetenskap leder till utveckling och höjning av den allmänna levnadsstandarden.

Vindkraft

Vi verkar för att inte subventionera någon viss energiform- och produktion. Vindkraften innebär en försämring av levnadsstandarden i vindkraftens närområde på grund av buller och reflektioner. Det medför även nedfall av föroreningar kring vindkraftverken från dess blad som eroderad över tid. Vindkraften ska stå för alla kostnader kopplade till den.

Vårdnadstvist

Vi verkar för att inte diskriminera män eller kvinnor vid vårdnadstvister. Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av barnets bästa bör man fästa avseende särskilt vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller far illa på något annat sätt. Vidare bör barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära beaktas.

Välfärd

Vi verkar för en obligatorisk privat försäkring. Välfärd är en social och felaktigt konstruerad försäkring. Det normala i en försäkring är att ju högre risk desto högre premie. Svenska välfärdssystem är motsatsen, det vill säga desto lägre risk desto högre premie. Välfärdssystemet attraherar irrationella och repellerar rationella marknadsaktörer. Systemet kollapsar på grund av förekomsten av korrekta försäkringssystem i andra länder, dessa konkurrerar ut det svenska systemet.

Värnplikt

Vi verkar för obligatorisk värnplikt för unga män och kvinnor. Värnplikten bör vara inriktad på såväl teori som praktik. Det är en stor och ansvarsfull uppgift för varje människa som växer upp att fritt bestämma sig för vad man vill göra av sitt liv i ett samhälle som skapar förutsättningar för att göra de valen möjliga. Denna möjlighet innebär samtidigt en skyldighet för varje människa som växer upp att lära sig behärska demokratins spelreg­ler och att ta sin del av ansvaret för arbetsuppgifter som bär upp samhället. Värnplikten ska inte endast handla om att försvara Sveriges terri­torium utan även att lära sig bygga broar, säkra elförsörjningen, rädda liv och att lära sig samarbeta med och lita på andra människor. Det handlade om att lära sig att vara samhällsbärande.

Åldersbedömning

Vi verkar för att utveckla vetenskapliga metoder för att bestämma åldern på människor. Migrationsverket ska så tidigt som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande genomgå en medicinsk åldersbedömning. En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara obligatoriskt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

Åsikts-, yttrande- tryckfrihet

Vi verkar för maximal åsikts-, yttrande- och tryckfrihet. Vi verkar för att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Åsikts-, yttrande- och tryckfrihet är en av våra högst prioriterade frågor.

Återvandring

Vi verkar för en återvandring av människor som är i permanent bidragsberoende i Sverige och inte verkar för att självmant åtgärda sin situation. Danmark tillämpar att alla invandrare som haft uppehållstillstånd i Danmark i fem år eller mer, och som under minst ett och ett halvt av de senaste tre åren levt på bidrag, omfattas av ett särskilt resa hem-direktiv. Varje arbetslös invandrare kallas till ett särskilt samtal i sin hemkommun där denne erbjuds ekonomisk hjälp för att återvända till hemlandet.

Äktenskap

Vi verkar för att äktenskap ska regleras privaträttsligt mellan de ingående parterna, med minimal statlig inblandning.

Äldre

Vi verkar för att se till att vårda och skydda äldre som är i behov av hjälp. Äldre ska ha möjlighet att utse person som bevakar att den äldres intressen bevakas.

Äldreboende

Vi verkar för att äldre ska erbjudas äldreboende tillsammans med andra i samma ålder. Äldre behöver umgås med andra och stimuleras i vardagen, erbjudas snabb och effektiv vård samt trygghet. Kollektiva boenden med eget rum/lägenhet för den som inte vill/kan bo helt själv.

Östersjön

Vi verkar för att bevaka Sveriges intressen i Östersjön, undvika förorening och övergödning. Östersjön är ett mycket hotat hav. I och med att havet är omringat av land och att nio länder samsas om det blir påfrestningen extra stor. Avrinningsområdet är drygt fyra gånger så stort som havet och för med sig näring och föroreningar ut i Östersjön. Detta i kombination med dåligt vattenutbyte, brackvattenhavets speciella egenskaper samt Östersjöns unga geologiska ålder gör situationen exceptionellt besvärlig.