Insikter

Det personliga ställningstagandet

Vi anser att det viktigaste personliga ställningstagandet är att verka för eller emot vetenskap. Om en människa verkar för vetenskap så skapas förutsättningar för utveckling. Utveckling är kombinationen av vetenskaplig framgång och tillgången till resurser. Utveckling är en långsiktig höjning av effektiviteten i en process av resursuppbyggnad vilken i sig möjliggör mer vetenskap och accelererad utvecklingstakt.

Den personliga förmågan till vetenskap utgör därmed ett mått på välstånd för en människa. Även den egna tillgången till resurser är ett mått på välstånd för en människa. Dessa två mått tillsammans är avgörande om en människa kommer kunna deltaga i samhällsutvecklingen.

Konstruktivt och destruktivt

Vi anser att det konstruktiva är långsiktigt hållbart och resursuppbyggande samt det destruktiva är långsiktigt ohållbart och resursförstörande. Maximal acceptans för den vetenskapliga processen är nödvändig för att definiera vad som är konstruktivt och destruktivt. Tillåtande av konkurrerande hypoteser är en avgörande parameter i den vetenskapliga processen.

Förutsättningar för utveckling

Vi anser att åsikts- och yttrandefrihet är till för skapande, distribution och inhämtande av information som är nödvändig för den vetenskapliga processen. Decentraliserade lösningar ger i sin tur maximalt utrymme för parallella vetenskapliga processer.

Utbildning av ett folk är en förutsättning för en hög utvecklingstakt. Utbildningen är fokuserad på att hjälpa personer att klara av den vetenskapliga processen. Den vetenskapliga processen kräver färdigheter inom beräkningsteknik, inlärning samt memorering av befintlig vetenskap.

Beslut på vetenskaplig grund

Vi anser att beslut kan fattas på tro eller vetenskap. Beslut som fattas på vetenskap kommer få följder som är förutsägbara i viss utsträckning. Om vi människor vet vad vi vill uppnå, ska alla våra beslut fattas i enlighet med vetenskap vars påföljder är i linje med våra ambitioner.

Läs mer om vår politik här.