Vår politik

Maximeringsmål

Vi eftersträvar att maximera förekomsten av vetenskap i Sverige. Vetenskapen ger oss mer tillgängliga resurser. Dessa resurser återinvesteras i mer vetenskap. Detta ger oss ännu mer resurser och en positiv självförstärkande utveckling. För att maximera förekomsten av vetenskap behöver den vetenskapliga processen skyddas. För att maximera återinvesteringen av resurser i vetenskap behöver resursuppbyggnaden skyddas. Slutligen behövs en samhällskultur som befrämjar förekomsten av vetenskap och att beslut fattas på vetenskaplig grund.


Våra grundläggande punkter

Vi föreslår att förtydliga Sveriges befintliga grundlagar genom

  • En grundlag för skydd av den vetenskapliga processen.
  • En grundlag för skydd av resursuppbyggnaden.
  • En grundlag för skydd av beslut på vetenskaplig grund.

Grundlag för skydd av den vetenskapliga processen

Lagen tjänar till att skydda de respektive stegen i den vetenskapliga processen. Lagen ska ge konkurrens mellan olika processer för att så snabbt som möjligt avsluta felaktiga processer och ge stöd åt korrekta processer. Lagen ska optimera antalet processer och tillåta parallella processer genom decentralisering. Lagen ska utmana befintlig vetenskap och tro genom åsikts-, yttrande och tryckfrihet.

Grundlag för skydd av resursuppbyggnaden

Lagen tjänar till att skydda resursuppbyggnaden genom att belöna resursuppbyggnad och bestraffa resursförstörelse. Lagen ska uppmuntra till en långsiktigt hållbar uppbyggnad av resurser i Sverige. Lagen ska skydda Sveriges naturresurser. Lagen ska ge maximalt utrymme för att fatta beslut om resursallokering efter eget tycke. Den ska även skydda privat ägda medel från allmän konfiskering, beskattning och avgifter.

Grundlag för skydd av beslut på vetenskaplig grund

Lagen tjänar till att skydda förekomsten av att beslut fattas på vetenskaplig grund. Lagen ska uppmuntra till decentraliserat beslutsfattande. Den ska även främja en samhällskultur för vetenskap. Lagen ska eftersträva att personer med särskild kompetens, som beslutet berör, ska beredas möjlighet till yttrande och inflytande.


Läs mer om vår politik A-Ö